+420 777 106 937
pondělí–neděle 7:00–19:00


Vymezení základních pojmů

  • Objemný odpad – je odpad vzniklý při běžném chodu domácností a firem, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou popelnice. Mezi objemný odpad patří nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany apod. Nesmí obsahovat žádné nebezpečné příměsi.
  • Stavební suť – musí být bez příměsí. Jedná se o zbytkový materiál po bourání (ale i po výstavbě), který již nelze nijak využít a který se obvykle odváží na skládku jako odpad.
  • Bio odpad – listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů, piliny, dřevěný popel, spadané ovoce prokládané trávou, bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod., čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec).
  • Dřevo– dřevo nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky (napři. olejové nátěry apod.). Pokud tyto látky obsahuje, bude přijaté množství zpoplatněno  2.800.- Kč/t.
  • Sklo – sklo je nutné vytřídit na barevné a čiré do k tomu určených nádob.
  • Plasty – plasty se ukládají dle pokynů obsluhy do k tomu určených kontejnerů a musí být vytříděny.
  • Oznamujeme, že stavební polystytén vyráběný v ČR do roku 2015, byl zařazen jako nebezpečný odpad (NO). Nařízení Komise (EU) č. 2016/460 ze dne 30. března 2016. Tento expandovaný a extrudovaný polystyrén obsahuje HBCDD - zpomalovač hoření. Pokud stavební polystyrén obsahuje více než 1000 mg/l  látky HBCCD, je třeba s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem. V praxi to znamená, že tento odpad 170903, 170603 je nutné narovnat do bigů a takto balený nechat odvézt odpovědnou firmou do spalovny NO za úhradu. Pokud chce původce polystyrén likvidovat jako ne nebezpečný (O), musí doložit laboratorní rozbor prokazující podlimitní koncentraci HBCCD.

Základní pravidla pro příjem odpadu

Řidič nebo jiný zástupce příjemce odpadu má právo ověřovat shodu odpadu a předpokládané množství odpadu s popisem uvedeným v objednávce.

Pokud bude zjištěn rozdíl mezi deklarovanou (odhadovanou) hmotností a skutečnou hmotností dodaných odpadů na základě objednávky, bude účtována cena stanovená na základě skutečné hmotnosti předaného odpadu.

Pokud dojde k rozdílu mezi deklarovanou kvalitou (uvedenou v základním popisu či v objednávce nebo smlouvě) a skutečnou kvalitou odpadu (fyzikálně chemické vlastnosti), bude odpad přeřazen do kódu odpadu, kterému skutečně odpovídá.

Cena bude navýšena dle skutečných nákladů. Dále budou navíc účtovány náklady na případnou přepravu do jiného smluvního zařízení. Nejvýše však bude účtována cena podle platného ceníku společnosti příjemce odpadu ke dni převzetí odpadu.

Zhotovitel (příjemce odpadu) je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož kvalita či množství nebyly předem sjednány nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá předem deklarovanému stavu.

Za řádné zatřídění odpadu v souladu s platnými předpisy odpovídá Objednatel, příjemce odpadu si vyhrazuje právo provést kontrolní odběr či analýzu. Pokud příjemce odpadu převezme od Objednatele veškerý odpad specifikovaný v objednávce, zajistí jeho odstranění, využití nebo opětovného použití v souladu s platnými právními předpisy. Příjemce odpadu předá nebo zašle prostřednictvím pošty Objednateli doklad o odstranění odpadu, nebo potvrzení o převzetí.

Objednavatel je povinen zajistit bezpečnou příjezdovou cestu na místo provedení služby nebo díla pro vozidlo zhotovitele a upozornit posádku vozidla na všechna možná nebezpečí (zejména na existenci poklopů jímek, kanalizace, nezpevněný nebo podmáčený povrch apod.), aby nedošlo k poškození majetku objednavatele, zhotovitele a třetích osob.Objednatel odpovídá za odpad, který naložil nebo nechal naložit do sběrného zařízení (kontejneru) do doby, než Zhotovitel naloží sběrné zařízení na své vozidlo.

Při předávání odpadu je Objednatel povinen na žádost řidiče nebo jiného zástupce Zhotovitele upravit naložený odpad tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu nebo případnému přetížení kontejneru a vozidla. V takovém případě je Objednatel je povinen například část odpadu vyložit, přemístit na ploše kontejneru apod.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli (řidiči nebo v kanceláři/pokladně Zhotovitele) předem dohodnutou zálohu před započetím díla nebo služby, a po ukončení díla nebo služby je povinen zaplatit Zhotoviteli v dohodnutém čase a v plné výši fakturovanou částku, dohodnutým způsobem úhrady (v hotovosti, převodem na účet).

Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Kde nás najdete

ALPHACONT s.r.o.
Novoveská 75
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 777 106 937
E-mail:


© 2021, Alphacont s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑